روز یکشنبه بیست و چهارم بهمن ماه مراسم تودیع و معارفه مدیران عامل پیشین و جدید شرکت سرمایه گذاری شهر آتیه با حضور اعضای هیئت مدیره و معاونین سطوح مختلف این شرکت برگزار شد در این مراسم با حضور آقای سمیعی مدیر امور شرکت های بانک شهر تودیع آقای مهندس اسفندیار دهقانیان و معارفه آقای دکتر نعمت اله انوری برگزار شد

روز یکشنبه بیست و چهارم بهمن ماه مراسم تودیع و معارفه مدیران عامل پیشین و جدید شرکت سرمایه گذاری شهر آتیه با حضور اعضای هیئت مدیره و معاونین سطوح مختلف این شرکت برگزار شد در این مراسم با حضور آقای سمیعی مدیر امور شرکت های بانک شهر تودیع آقای مهندس اسفندیار دهقانیان و معارفه آقای دکتر نعمت اله انوری برگزار شد