انتصابات جدید در شرکت سرمایه گذاری شهرآتیه

انتصابات جدید در شرکت سرمایه گذاری شهرآتیه

معاونت جدید بازرگانی و توسعه شهری و مدیران برنامه ریزی و مطالعات اقتصادی و بازرگانی شرکت سرمایه گذاری شهرآتیه معرفی شدند.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری شهرآتیه؛ مهندس هومن مشعشعی، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری شهرآتیه طی احکامی جداگانه، معاونت بازرگانی و توسعه شهری و مدیران برنامه ریزی و مطالعات اقتصادی و بازرگانی را منصوب کرد.

مطابق این احکام “محمدرضا مومنی” به عنوان معاونت بازرگانی و توسعه شهری “مهران ملک شاهیان”  به عنوان مدیر برنامه ریزی و مطالعات اقتصادی و مجتبی زارع اشکذری به عنوان مدیر بازرگانی منصوب شدند.

مهندس مشعشعی در ابتدای معارفه که به همین منظور تشکیل شده بود طی سخنانی گفت: انتظار می رود که این معاونت در جایگاه راهبری توسعه و نهاد پشتیبان رشد اقتصادی و هماهنگ کننده سیاست های شرکت و بانک شهر در جهت مسائل اقتصادی و پیش برد اهداف عالیه به کارگیرد، وی سپس خواستار ایفای نقش فعال مدیران برنامه ریزی و مطالعات اقتصادی و بازرگانی در حوزه های پایش منظم اقتصادی، آسیب شناسی و اصلاح رویه و سیاست ها شد و تاکید کرد: با توجه به وظایف مهم و جدیدی که در این معاونت تعریف شده است، امیداوریم معاون جدید بتواند جایگاه این معاونت را در نظامات توسعه و اقتصادی ارتقا دهد.

شایان ذکر است: محمدرضا مومنی پیش از این معاونت مالی و اقتصادی شهرداری مشهد مقدس را برعهده داشته است.