۲۷ اردیبهشت ماه روز ملی ارتباطات و روابط عمومی گرامی باد

۲۷ اردیبهشت ماه روز ملی ارتباطات و روابط عمومی گرامی باد

امروزه نقش روابط عمومی ها در کمک به تصمیم گیری های مدیریتی و استراتژیک یک سازمان نقشی قابل توجه است. نقش روابط عمومی به عنوان ابزار مدیریتی برای فعالیتهای حرفه ای، علمی و الکترونیکی،‌ از شاخص های جدید روابط عمومی در عصر جدید است.

روابط عمومی، پلی است میان یک سازمان و مخاطبان آن، انتقال و تجزیه و تحلیل اطلاعات و نظرات مدیریت و انتقال تجزیه و تحلیل اطلاعات این گروهها به مدیریت به منظور ایجاد همسویی و هماهنگی در علایق و منافع.

بنابراین،‌ از نقاط برجسته در مدیریت استراتژیک، تأکید بر محیط برون سازمانی و حتی جهانی است .

اهمیت جایگاه روابط عمومی در عصر ارتباطات و در دورانی که اطلاع‌رسانی در همه عرصه‌ها پیشتاز است، دو چندان شده است به گونه ای که موفقیت سازمان‌ها، ادارات و شرکت‌ها و دوامشان در عرصه‌ها و فعالیت های تخصصی به عملکرد روابط عمومی‌های آن‌ها وابسته است.