پروژه کاوه

پروژه کاوه
مشخصات کلی پروژه
محل اجرا: تهران،میدان الغدیر، بلوار معلم، پروژه کاوه
کارفرما: شرکت سرمایه گذاری شهر آتیه
نظارت عالیه : در مرحله انتخاب مشاور
پیمانکار: در مرحله انتخاب پیمانکار
درصد پیشرفت: %20
اسکلت: بتنی
مجموع طبقات: 7
تعداد طبقات منفی: 1
تعداد طبقات مثبت: 6
تعداد پارکینگ مورد نیاز: 191
مساحت و نوع کاربری¬ها بر اساس نقشه های معماری
کاربری
تجاری زیربنا 49218
خدماتی زیربنا 22770
مسکونی زیربنا26481
کل مساحت زیربنا 98469