پروژه کاوه

کاوه

 

مشخصات عمومی پروژه
محل اجرا: تهران،میدان الغدیر، بلوار معلم، پروژه کاوه
کارفرما: شرکت سرمایه گذاری شهر آتیه
نظارت عالیه : در مرحله انتخاب مشاور
پیمانکار: در مرحله انتخاب پیمانکار
درصد پیشرفت: %۲۰
اسکلت: بتنی
مجموع طبقات: ۷
تعداد طبقات منفی: ۱
تعداد طبقات مثبت: ۶
تعداد پارکینگ مورد نیاز: ۱۹۱
مساحت و نوع کاربری¬ها بر اساس نقشه های معماری
تجاری زیربنا ۴۹۲۱۸
خدماتی زیربنا ۲۲۷۷۰
مسکونی زیربنا۲۶۴۸۱
کل مساحت زیربنا ۹۸۴۶۹