پروژه میدان میوه و تره بار شیراز

مشخصات پروژه میدان میوه و تره بار شیراز

موقعیت منطقه