پروژه مسکونی شهر آتیه قزوین

مشخصات پروژه: مجتمع مسکونی بادامستان قزوین
زمینی به مساحت 6/4979 متر مربع
نوع اسکلت: فلزی
زیربنا بر اساس پروانه:04/32780
تعداد طبقات مثبت: 14
تعداد طبقات منفی: 2
مجموع طبقات: 17
کسری پارکینگ بر اساس پروانه: 32
تعداد پارکینگ مورد نیاز بر اساس پروانه: 178
کسری پارکینگ بر اساس نقشه: 31
تعداد پارکینگ تأمین شده بر اساس نقشه: 146
تعداد پارکینگ مورد نیاز بر اساس نقشه: 177
تعداد انبار بر اساس نقشه: 87 واحد
تعداد انبار بر اساس پروانه: 48 واحد
تعداد واحد مسکونی : 177