پروژه مجتمع مسکونی بادامستان قزوین

مشخصات پروژه: مجتمع مسکونی بادامستان قزوین
کارفرما: شرکت سرمایه گذاری شهر آتیه
زمین به مساحت ۶/۴۹۷۹ متر مربع
نوع اسکلت: فلزی
زیربنا بر اساس پروانه:۰۴/۳۲۷۸۰
تعداد طبقات مثبت: ۱۴
تعداد طبقات منفی: ۲
مجموع طبقات: ۱۷
کسری پارکینگ بر اساس پروانه: ۳۲
تعداد پارکینگ مورد نیاز بر اساس پروانه: ۱۷۸
کسری پارکینگ بر اساس نقشه: ۳۱
تعداد پارکینگ تأمین شده بر اساس نقشه: ۱۴۶
تعداد پارکینگ مورد نیاز بر اساس نقشه: ۱۷۷
تعداد انبار بر اساس نقشه: ۸۷ واحد
تعداد انبار بر اساس پروانه: ۴۸ واحد
تعداد واحد مسکونی : ۱۷۷