پروژه غدیر

مشخصات عمومی پروژه:
محل اجرا: تهران، یافت آباد، خیابان حسینی، مجتمع مسکونی غدیر
کارگزار: شرکت سرمایه گذاری شهر آتیه
نظارت عالیه در مرحله انتخاب مشاور
پیمانکار: در مرحله انتخاب پیمانکار
مساحت زمین: 101631.6 مترمربع
زیربنای ناخالص: 362139.11
اسکلت: بتنی-فلزی
مساحت و نوع کاربری¬ها بر اساس نقشه های معماری
کاربری:
تجاری: زیربنا 26000
درمانی- خدماتی : زیربنا 11400
مسکونی: زیربنا17470
مساحت کل زیربنا: 212102