پروژه غدیر

مشخصات عمومی پروژه:
محل اجرا: تهران، یافت آباد، خیابان حسینی، مجتمع مسکونی غدیر
کارگزار: شرکت سرمایه گذاری شهر آتیه
نظارت عالیه در مرحله انتخاب مشاور
پیمانکار: در مرحله انتخاب پیمانکار
مساحت زمین: ۱۰۱۶۳۱٫۶ مترمربع
زیربنای ناخالص: ۳۶۲۱۳۹٫۱۱
اسکلت: بتنی-فلزی
مساحت و نوع کاربری¬ها بر اساس نقشه های معماری
کاربری:
تجاری: زیربنا ۲۶۰۰۰
درمانی- خدماتی : زیربنا ۱۱۴۰۰
مسکونی: زیربنا۱۷۴۷۰
مساحت کل زیربنا: ۲۱۲۱۰۲