پروژه شهر خودرو

مشخصات پروژه شهر خودرو

پیشرفت پروژه

اسکلت 100%
تاسیسات 70%
مجوزها 80%

موقعیت پروژه