پروژه زرند تهران

مشخصلات عمومی پروژه:
محل اجرا : تهران، بزرگراه آیت¬اله سعیدی، ابتدای زرند، جنب پمپ بنزین
کارفرما : شرکت سرمایه¬گذاری شهر آتیه
ناظر پروژه: شرکت نی آوند سازان
مساحت زمین: 6/ 6519 مترمربع
مساحت زمین براساس پروانه: 9/ 4645مترمربع
مساحت زمین پس از اصلاح: 3785/72 مترمربع
تعداد طبقات منفی: 9 تعداد طبقات روی همکف: 5 مجموع طبقات: 15
کاربری¬ طبقات منفی: پارکینگ
کاربری طبقات مثبت: تجاری