پروژه خط ۲ قطار شهری اصفهان

خط ۷ متروی تهران با ۲۲ ایستگاه، ۲۲ هواکش میان تونلی، ۲۷ کیلومتر تونل، ۱ پارکینگ شبانه قطار و ۱ پایانه به عنوان عمیق ‌ترین خط متروی تهران شناخته می شود

خط ۲ قطار شهری اصفهان به طول ۲۳ کیلومتر، شرق به غرب اصفهان را طی می نماید. این خط دارای ۲۲ ایستگاه، یک دپو و یک توقفگاه است. مطالعات این پروژه شامل مرحله اول، نقشه برداری، ژئو تکنیک، آثار زیست محیطی، نقش پروژه در بهبود وضعیت ترافیکی و ارزیابی تاثیرات مترو بر آثار میراث فرهنگی، از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۴ به طول انجامیده است.
برنامه ریزی اجرای خط ۲ قطار شهری اصفهان در دو بخش ۱۳ و ۱۰ کیلومتری انجام شده و از سال ۱۳۹۵ اجرای این پروژه آغاز گردیده است.
هزینه های اجرای این پروژه در جدول زیر برآورد شده است:
نوع هزینه usd ریال
سازه تونل و ایستگاه ها ۶۰۰ million ۲۱۰۰۰ میلیارد
تاسیسات، تجهیزات و واگن ۵۰۱ million ۱۸۰۰۰میلیارد
مجموع ۱.۱ billion ۳۹۰۰۰ میلیارد
شرکت سرمایه گذاری شهرآتیه با شهرداری کلان شهر اصفهان قراردادی جهت تامین مالی پروژه به مبلغ ۱۵/۰۰۰ میلیارد ریال بـا تاکید اولیه بر استفاده از منابع مـالی داخلی را امضا نمود تا در دوران پسابرجام نیز بتواند با استفاده از منابع خارجی، ادامه تامین مالی پروژه را به انجام برساند.
در نقشه مسیر خط ۲ قطار شهری اصفهان که از غرب آغاز شده و تا شمال شرق پیش می رود، را ملاحظه می فرمایید.
تاریخچه کامل تر خطوط قطار شهری اصفهان را می توانید از طریق صفحه سازمان قطار شهری اصفهان و حومه، مطالعه فرمایید.