پروژه تراموا شیراز

خط ۲ تراموای شیراز با طول حدود ۱۸ کیلومتر (رفت و برگشت)

شامل ۱۲ ایستگاه است که عموما در ناحیه مرکزی شهر شیراز قرار دارند. توافقنامه تأمین مالی، طراحی و ساخت پروژه تراموای شهری شیراز بصورت EPC+F در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ به تایید و امضای شهردار شیراز و مدیر عامل این شرکت رسید. به استناد توافقنامه فوق، قرارداد مطالعات مرحله اول پروژه در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۹ ابلاغ و این مطالعات در ۱۲ گزارش با اهمیت وزنی توسط مشاور همکار شرکت (مهندسین مشاور رهساز طرح) و با نظارت و مدیریت معاونت حمل و نقل ریلی به شرح ذیل انجام پذیرفت.
• گزارش مطالعات ترافیک و تعییت کریدورهای تراموا.
• دفترچه مبانی طراحی و مطالعات.
• گزارش طرح هندسی مسیر.
• مطالعات شهرسازی.
• مطالعات پایه.
• گزارش بهره ¬برداری، ناوگان، و تجهیزات دپو.
• گزارش مطالعات سیستم¬های تأمین توان، سیگنالینگ و مخابرات.
• گزارش زیرسازی مسیر.
• گزارش روسازی مسیر.
• متره و برآورد ساختمانی و تجهیزاتی و تهیه اسناد مناقصه.
• گزارش فنی و اقتصادی.