پروژه بهروز

پروژه بهروز

 

پیمانکار: در مرحله انتخاب پیمانکار
تعداد بلوک ۶ عدد
درصد پیشرفت: %۲۰
اسکلت: بتنی
مجموع طبقات:۱۲
تعداد طبقات منفی: ۲
تعداد طبقات مثبت: ۱۰    
مساحت زمین طبق سند: ۲۰۱۹۵ متر    
مساحت زمین پس از اصلاحی: ۱۹۷۷۵ متر    
تعداد پارکینگ مورد نیاز: ۴۵۲
مساحت و نوع کاربری¬ها بر اساس نقشه های معماری
کاربری:
تجاری: زیربنا ۳۲۰۰
تعداد پارکینگ مورد نیاز: ۴۵۲
مسکونی:زیربنا ۶۱۵۶۶
زیربنا کل: ۶۴۷۶۶