پروژه بهروز

مشخصات عمومی پروژه:
محل اجرا: تهران، اسماعیل آباد محله دولت خواه کوچه شکری مجتمع های مسکونی و تجاری بهروز
کارفرما: شرکت سرمایه گذاری شهر آتیه
نظارت عالیه در مرحله انتخاب مشاور
پیمانکار: در مرحله انتخاب پیمانکار
تعداد بلوک 6 عدد
درصد پیشرفت: %20
اسکلت: بتنی
مجموع طبقات:12
تعداد طبقات منفی: 2
تعداد طبقات مثبت: 10
مساحت زمین طبق سند: 20195 متر
مساحت زمین پس از اصلاحی: 19775 متر
تعداد پارکینگ مورد نیاز: 452
مساحت و نوع کاربری¬ها بر اساس نقشه های معماری
کاربری:
تجاری: زیربنا 3200
مسکونی:زیربنا 61566
زیربنا کل: 64766