پروژه آزادگان کرج

مشخصات عمومی پروژه:
محل اجرا : کرج، تقاطع آزادگان، نبش خیابان¬های برغان و مفتح
کارفرما : شرکت سرمایه¬گذاری شهر آتیه
مشاور طراحی سازه و معماری: شرکت مهندسین مشاور طرح و سازه البرز
مشاور ژئوتکنیک: شرکت مهندسین مشاور آباد کیفیت پارس
مساحت زمین: 95/3498 مترمربع
مساحت زیربنا: 95/38661 مترمربع
تعداد طبقات منفی: 6 تعداد طبقات روی همکف: 8 مجموع: 15 طبقه
کاربری طبقات منفی: پارکینگ، تأسیسات و هایپر مارکت
کاربری طبقه همکف: لابی ورودی و تجاری
کاربری طبقات اول و دوم: تجاری
کاربری طبقه سوم: رستوران و فود کورت
کاربری طبقات چهارم تا هشتم: اداری