هیات مدیره

دکتر ناصر آخوندی

دکتر ناصر آخوندی

رئیس هیات مدیره غیر موظف
مهندس هومن مشعشعی

مهندس هومن مشعشعی

مدیرعامل و عضو هیات مدیره

مهندس منوچهر خواجه دلویی

نائب رئیس هیات مدیره

مهندس محمدرضا مومنی

عضو موظف هیات مدیره

دکتر فریدون درویش زاده

عضو غیر موظف هیات مدیره