هیات مدیره

مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره
دکتر ناصر آخوندی

دکتر ناصر آخوندی

رئیس هیات مدیره غیر موظف
مهندس سعید ریحانی

مهندس سعید ریحانی

عضو موظف هیات مدیره
مهندس هومن مشعشعی

مهندس هومن مشعشعی

سرپرست و عضو موظف هیات مدیره
دکتر یوسف پاشانژاد

دکتر یوسف پاشانژاد

عضو غیر موظف هیات مدیره