هیات مدیره

دکتر ناصر آخوندی

دکتر ناصر آخوندی

رئیس هیات مدیره غیر موظف
مهندس سعید ریحانی

مهندس سعید ریحانی

عضو موظف هیات مدیره
مهندس هومن مشعشعی

مهندس هومن مشعشعی

سرپرست و عضو موظف هیات مدیره