مناقصه عمومی دو مرحله ای نوبت اول شماره ۱۴۰۱/۰۷ ( ارزیابی کیفی و فنی)

مناقصه عمومی دو مرحله ای نوبت اول شماره ۱۴۰۱/۰۷ ( ارزیابی کیفی و فنی)

شرکت سرمایه گذاری شهر آتیه در نظر دارد تامین مصالح، تجهیزات و عملیات اجرایی کارهای باقیمانده و تکمیلی ساختمانی و تاسیسات مجتمع مسکونی بهروز – بلوک B بصورت ۷۰ درصد پرداخت نقدی از محل اعتبارات داخلی و ۳۰ درصد تهاتر ملکی از املاک شرکت سرمایه گذاری شهر آتیه به پیمانکارانی که دارای صلاحیت معتبر باشند از طریق مناقصه دو مرحله ای توام با ارزیابی کیفی واگذار نماید.