خدمات

  • تامین، حمل، طراحی، نصب، راه اندازی و اخذ استاندارد آسانسور
شرکت سرمایه گذاری شهر آتیه در نظر دارد، تامین، حمل، طراحی، نصب، راه اندازی و اخذ استاندارد آسانسورهای نفربر کششی مربوط به بلوک های A و B پروژه مسکونی کاوه واگذار نماید.