مجتمع های عظیم تجاری، اداری و چندمنظوره

مرکز تجاری تیراژه ۲ و مجتمع فرانمای ایران در شهر تهران، مجتمع آفرینش و مجتمع هرمزگان در شهر شیراز و مجتمع عظیم آیسان در شهر تبریز

جدول ذیل پروژه های در حال اجرای شهرآتیه در حوزه حوزه مجتمع های عظیم تجاری، اداری و چندمنظوره در سال ۹۵ را نشان می دهد:
ردیف موضوع پروژه (قرارداد) دسته بندی پروژه شهر
۱ فرانمای ایران عمران و توسعه شهری تهران
۲ آفرینش فاز ۱ عمران و توسعه شهری شیراز
۳ هرمزگان فاز ۱ عمران و توسعه شهری شیراز
۴ بازار موبایل عمران و توسعه شهری شیراز
۵ شهید مفتح عمران و توسعه شهری تهران
۶ آیسان عمران و توسعه شهری تبریز
۷ گلستان عمران و توسعه شهری تهران