مجتمع های عظیم تجاری، اداری و چندمنظوره

مرکز تجاری تیراژه ۲ و مجتمع فرانمای ایران در شهر تهران،مجتمع آفرینش و مجتمع هرمزگان در شهر شیرازو مجتمع عظیم آیسان در شهر تبریز

جدول زیر تعدادی از پروژه های شهر آتیه در حوزه ابنیه مجتمع های عظیم تجاری، اداری و چند منظوره را نشان می دهد.
ردیف موضوع پروژه (قرارداد) دسته بندی پروژه شهر
۱ فرانمای ایران عمران و توسعه شهری تهران
۲ آفرینش فاز ۱ عمران و توسعه شهری شیراز
۳ هرمزگان فاز ۱ عمران و توسعه شهری شیراز
۴ بازار موبایل عمران و توسعه شهری شیراز
۵ شهید مفتح عمران و توسعه شهری تهران
۶ آیسان عمران و توسعه شهری تبریز
۷ گلستان عمران و توسعه شهری تهران