ماموریت و چشم انداز

رسالت شهر آتیه، حداکثر سازی ارزش سهامداران و ایفای نقش مسئولیت اجتماعی با هدف توسعه پایدار شهری است. چشم انداز شهرآتیه این است که در کمتر از ۱۰ سال، به نخستین شرکت در خاورمیانه بر اساس حجم پروژه های اجرا شده در حوزه عمران و توسعه شهری، تبدیل گردد.
شرکت سرمایه گذاری شهر آتیه امین سرمایه گذاران، همراه شهرداریها و بازوی توانمند بانک شهر در زمینه ارائه خدمات مهندسی، تدارک و تامین، ساخت و تامین مالی در حوزه عمران و توسعه شهری است.
ارزش های اصلی شهرآتیه مبتنی بر ایفای نقش مسئولیتهای اجتماعی در راستای بهبود کیفیت زندگی شهروندان، تفکر سیستمی در مدیریت پایدار شهری، تخصصگرایی و تجربه گرایی در انتخاب پیمانکاران و سازماندهی تیم های کاری، ایجاد اعتماد در ذینفعان از طریق ارائه خدمات پایدار و با کیفیت و برقراری روابط بلندمدت با ایشان و تفکر بین المللی در توسعه کسب و کار است.

خلاصه بیانیه ماموریت

شرح بیانیه

نقش شهرآتیه در حوزه توسعه شهری، مدیریتِ کلانِ پروژه های عمرانی در کشور به عنوان توسعه دهنده کلان (Master Developer) بر پایه مدل کسب و کار (EPCF Engineering-Procurment-Cunstruction+Finance) است. بنابراین شهرآتیه جزء معدود شرکت های کشور است که به ارائه زنجیره ای کامل و به هم پیوسته از خدمات فنی مهندسی، بازرگانی و تامین، ساخت و مهم تر از همه تامین مالی که دغدغه نخست پروژه های عمرانی در کشور است، می پردازد.
شهرآتیه به واسطه برخورداری از ارتباط قوی با شهرداری های سراسر کشور و سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی از یک سو، بهره مندی از شبکه گسترده پیمانکاران و عرضه کنندگان متخصص داخلی و خارجی از سوی دیگر و به پشتوانه مالی، اعتباری و خوشنامی بانک شهر، مرکز ثقل اجرای پروژه های عمران و توسعه شهری در کشور است و از این حیث از جایگاهی ممتاز و متمایز در کشور برخوردار است. این شرکت از نخستین شرکت های ایرانی است که در فضای پسابرجام، به برقراری ارتباطات موثر بین المللی پرداخته و در حال تامین مالی خارجی پروژه های عمرانی می باشد.
شرکت سرمایه گذاری شهر آتیه امین سرمایه گذاران، همراه شهرداریها و بازوی توانمند بانک شهر در زمینه ارائه خدمات مهندسی، تدارک و تامین، ساخت و تامین مالی در حوزه پروژه های عمران و توسعه شهری است. رسالت شهر آتیه، حداکثر سازی ارزش سهامداران و ایفای نقش مسئولیت اجتماعی با هدف توسعه پایدار شهری است. چشم انداز شهرآتیه این است که در کمتر از ۱۰ سال، به نخستین شرکت در خاورمیانه بر اساس حجم پروژه های اجرا شده در حوزه عمران و توسعه شهری، تبدیل گردد. برای دستیابی به این هدف خطیر، شهرآتیه ارزش های ذیل را سرلوحه تمام فعالیت های خود قرار داده است:
تفکر سیستمی در مدیریت پایدار شهری
تخصص­ گرایی و تجربه گرایی در انتخاب پیمانکاران و سازماندهی تیم های کاری
ایجاد اعتماد در ذینفعان از طریق ارائه خدمات پایدار و با کیفیت و برقراری روابط بلندمدت با ایشان
تفکر بین المللی در توسعه کسب و کار

اهم موضوع فعالیت

سرمایه گذاری در کلیه بخشهای خصوصی و دولتی، خرید انواع سهام مشارکت در سایر شرکتها اعم از داخلی و خارجی از طریق تملک سهام شرکت های جدید یا خرید سهام شرکت های موجود – موسسات مالی ، اعتباری ، کارگزاری ها و شخصیتهای حقوقی
شرکت در انواع پروژه های ساختمانی و عمرانی اعم از طراحی، نظارت و اجرا
انجام مطالعات و بررسی‌های اقتصادی فنی و مالی مدیریتی یا ایجاد شرکت‌ها و مؤسسات مطالعاتی ذیربط
پیگیری و اجرای طرح های سرمایه گذاری در کلیه فعالیت های اقتصادی
اخذ تسهیلات بانکی به‌صورت ریالی و ارزی، انتشار اوراق مشارکت
شرکت در مناقصات و مزایدات بخش دولتی و خصوصی
اخذ و اعطای نمایندگیهای داخلی و خارجی
انجام هرگونه فعالیت مجاز اقتصادی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم با موضوع فعالیتهای شرکت مرتبط باشد.
صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی