سیستم های ترافیکی

دوربین های کنترل ترافیک شیراز و مشهد ونیز طراحی و اجرای خط BRT در شهر شیراز

یکی از خدمات شهرآتیه در راستای بهبود کیفیت زندگی شهری، راه اندازی سیستم های ترافیکی می باشد. پروژه هایی نظیر راه اندازی دوربین های کنترل ترافیک شیراز و مشهد و نیز طراحی و اجرای خط BRT در شهر شیراز، نمونه ای از پروژه های شهرآتیه در حوزه سیستم های ترافیکی می باشد.
جدول زیر پروژه های شهرآتیه در حوزه سیستم های ترافیکی را نشان می دهد:
ردیف موضوع پروژه (قرارداد) دسته بندی پروژه زیر دسته شهر
۱ طراحی و اجرای خط BRT عمران و توسعه شهری سیستم های ترافیکی شیراز
۲ دوربینهای کنترل ترافیک شیراز عمران و توسعه شهری سیستم های ترافیکی شیراز
۳ دوربینهای کنترل ترافیک مشهد عمران و توسعه شهری سیستم های ترافیکی مشهد