سهامداران

شرکت سرمایه گذاری شهرآتیه (سهامی خاص) از جمله شرکتهای صد در صدی گروه مالی شهرمی باشد. سرمایه شرکت در ابتدای تأسیس مبلغ ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰.۰۰۰ سهم ۱.۰۰۰ ریالی بوده که طی چندین مرحله از سال 13۸۶ الی سال 1399 به شرح جدول زیر افزایش یافته است:
۸۶/۱۱/۰۶ ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
۸۷/۰۸/۱۱ ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
۹۱/۰۲/۰۹ ۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
۹۳/۱۲/۲۷ ۱.۵۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
۹9/۱۲/۲۷ ۱0.000.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
در حال حاضر سرمایه شرکت بالغ بر 10.000.000.000.000 ریال مشتمل بر 10.000.000.000 سهم ۱.۰۰۰ ریالی بوده و ترکیب سهامداران شرکت به شرح ذیل میباشد:
صاحبان سهام تعداد سهام درصد سهام مبلغ سهام (ریال)
شرکت گروه مالی شهر 9.984.197.040 99 9.984.197.040.000
بانک شهر 15.799.960 1 15.799.960.000
شرکت لیزینگ شهر 1.000 0 1.000.000
شرکت صرافی شهر 1.000 0 1.000.000
شرکت مسکن و ساختمان جهان 1.000 0 1.000.000
جمع - - 10.000.000.000.000