سهامداران

شرکت سرمایه گذاری شهرآتیه (سهامی خاص) از جمله شرکتهای صد در صدی گروه مالی شهرمی باشد. سرمایه شرکت در ابتدای تأسیس مبلغ ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰.۰۰۰ سهم ۱.۰۰۰ ریالی بوده که طی چندین مرحله از سال ۱۳۸۶ الی سال ۱۳۹۹ به شرح جدول زیر افزایش یافته است:
۸۶/۱۱/۰۶ ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
۸۷/۰۸/۱۱ ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
۹۱/۰۲/۰۹ ۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
۹۳/۱۲/۲۷ ۱.۵۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
۹۹/۱۲/۲۷ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
در حال حاضر سرمایه شرکت بالغ بر ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال مشتمل بر ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ سهم ۱.۰۰۰ ریالی بوده و ترکیب سهامداران شرکت به شرح ذیل میباشد:
صاحبان سهام تعداد سهام درصد سهام مبلغ سهام (ریال)
شرکت گروه مالی شهر ۹.۹۸۴.۱۹۷.۰۴۰ ۹۹ ۹.۹۸۴.۱۹۷.۰۴۰.۰۰۰
بانک شهر ۱۵.۷۹۹.۹۶۰ ۱ ۱۵.۷۹۹.۹۶۰.۰۰۰
شرکت لیزینگ شهر ۱.۰۰۰ ۰ ۱.۰۰۰.۰۰۰
شرکت صرافی شهر ۱.۰۰۰ ۰ ۱.۰۰۰.۰۰۰
شرکت مسکن و ساختمان جهان ۱.۰۰۰ ۰ ۱.۰۰۰.۰۰۰
جمع - - ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰