سایر روش های تامین مالی

انتشار اوراق مشارکت، تامین مالی صکوک اسلامی شامل اوراق اجاره، اوراق سلف و ...، شیوه های نوین تامین مالی

سایر روش تامین مالی

امروزه روش های تامین مالی داخلی پروژه ها، صرفاً محدود به ایجاد خط اعتباری بانکی و استقراض از بانک نیست. روش های دیگری نظیر انتشار اوراق مشارکت، تامین مالی صکوک اسلامی شامل اوراق اجاره، اوراق سلف و ...، شیوه های نوین تامین مالی پروژه ها هستند که شرکت سرمایه گذاری شهرآتیه، با هدف تسریع در اجرای پروژه های عمران و توسعه شهری و بر حسب نیاز این پروژه ها، هدفگذاری برای به کارگیری این شیوه های جدید را در دستور کار خود قرار داده است. البته با توجه به نو بودن این شیوه های تامین مالی در ایران، هنوز راه زیادی برای تطبیق استفاده از این روش ها با نیازمندی های نقدینگی پروژه ها وجود دارد.