سازه های شهری

سازه هایی نظیر پل های عابر پیاده و پل های زیرگذر

از جمله خدمات شرکت سرمایه گذاری شهرآتیه در زمینه عمران و توسعه شهری، می توان به ساخت سازه های شهری با هدف بهبود رفاه شهروندان در رفت و آمدهای شهری اشاره کرد. ساخت سازه هایی نظیر پل های عابر پیاده و پل های زیرگذر، نمونه هایی از این خدمات هستند که در ارتقای امنیت عابرین و کاهش حجم ترافیک بسیار موثر بوده اند.
جدول زیر تعدادی از پروژه های شهر آتیه در حوزه سازه های شهری را نشان می دهد.
ردیف موضوع پروژه (قرارداد) دسته بندی پروژه زیر دسته بندی شهر
۱ پل ۶ استقلال عمران و توسعه شهری سازه های شهری اصفهان
۲ تجهیز پل های عابر معاونت حمل و نقل عمران و توسعه شهری سازه های شهری شیراز
۳ پل زیر گذر فرح آباد عمران و توسعه شهری سازه های شهری ساری