تست راویان

شرکت سرمایه گذاری شهرآتیه (سهامی خاص) از جمله شرکتهای صد در صدی بانک شهر می باشد. سرمایه شرکت در ابتدای تأسیس مبلغ ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰.۰۰۰ سهم ۱.۰۰۰ ریالی بوده که طی چند مرحله افزایش سرمایه شرکت نهایتاً به مبلغ ۱.۵۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بالغ گردیده است. افزایش سرمایه شرکت از سال ۸۶ تا سال ۹۳ به شرح جدول زیر می باشد:
۸۶/۱۱/۰۶ ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
۸۷/۰۸/۱۱ 50000 ریال
۹۱/۰۲/۰۹ ۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
۹۳/۱۲/۲۷ ۱.۵۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
بنابراین مراتب افزایش سرمایه شرکت از تاریخ ترازنامه ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ مبلغ ۱.۵۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال مشتمل بر ۱.۵۸۰.۰۰۰.۰۰۰ سهم ۱.۰۰۰ ریالی تماماً پرداخت شده می باشد. صورت ریز سهامداران شرکت در تاریخ ۹۴/۰۶/۳۱ به شرح ذیل می باشد :
صاحبان سهام تعداد سهام درصد سهام مبلغ سهام (ریال)
بانک شهر (سهامی عام) ۱.۵۷۹.۹۹۶.۰۰۰ ۹۹۹۹/۹۹ ۱.۵۷۹.۹۹۶.۰۰۰.۰۰۰
شرکت لیزینگ شهر (سهامی خاص) ۱.۰۰۰ ــ ۱.۰۰۰.۰۰۰
شرکت کارگزاری شهر (سهامی خاص) ۱.۰۰۰ ــ ۱.۰۰۰.۰۰۰
شرکت صرافی شهر (سهامی خاص) ۱.۰۰۰ ــ ۱.۰۰۰.۰۰۰
شرکت مسکن و ساختمان جهان (سهامی خاص) ۱.۰۰۰ ــ ۱.۰۰۰.۰۰۰