تراموا شیراز

قرارداد تامین مالی و اجرای پروژه تراموای شیراز
پس از برگزاری جلسات مکرر و مذاکرات بعمل آمده و هماهنگی¬ها و بررسی¬های فراوان با کارشناسان معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز و کارشناسان دانشگاه شیراز، سرانجام قرارداد ساخت تراموای کلانشهر شیراز در اردیبهشت سال ۱۳۹۹ به تأیید و امضاء شهردار محترم شیراز و مدیر عامل محترم شرکت سرمایه گذاری شهر آتیه رسید. اما تا کنون از سوی شهرداری شیراز ابلاغ نگردیده است.


خط ۲ تراموای شیراز با طول حدود ۱۸ کیلومتر (رفت و برگشت) شامل ۱۲ ایستگاه است که عموما در ناحیه مرکزی شهر شیراز قرار دارند. توافقنامه تأمین مالی، طراحی و ساخت پروژه تراموای شهری شیراز بصورت EPC+F در تاریخ ۲۰/۰۸/۱۳۹۷ به تایید و امضای شهردار شیراز و مدیر عامل این شرکت رسید. به استناد توافقنامه فوق، قرارداد مطالعات مرحله اول پروژه در تاریخ ۰۹/۱۲/۱۳۹۷ ابلاغ و این مطالعات در ۱۲ گزارش با اهمیت وزنی توسط مشاور همکار شرکت (مهندسین مشاور رهساز طرح) و با نظارت و مدیریت معاونت حمل و نقل ریلی به شرح ذیل انجام پذیرفت.
• گزارش مطالعات ترافیک و تعییت کریدورهای تراموا.
• دفترچه مبانی طراحی و مطالعات.
• گزارش طرح هندسی مسیر.
• مطالعات شهرسازی.
• مطالعات پایه.
• گزارش بهره ¬برداری، ناوگان، و تجهیزات دپو.
• گزارش مطالعات سیستم¬های تأمین توان، سیگنالینگ و مخابرات.
• گزارش زیرسازی مسیر.
• گزارش روسازی مسیر.
• متره و برآورد ساختمانی و تجهیزاتی و تهیه اسناد مناقصه.
• گزارش فنی و اقتصادی.
مدیریت پروژه و یکپارچه سازی

در راستای تسریع در پروسه مطالعاتی پروژه، شرح خدمات مطالعات مرحله دوم پروژه شامل:
• مطالعات مرحله دوم زیرسازی مسیر
• مطالعات مرحله دوم روسازی مسیر
• مطالعات مرحله دوم طراحی ایستگاه¬ها
• مطالعات مرحله دوم تجهیزات و ناوگان