تامین تجهیزات پروژه خط ۶ مترو تهران

تامین تجهیزات پروژه خط ۶ متروی تهران

قرارداد تجهیزات پروژه خط ۶ متروی تهران در ابتدا فی­ما بین شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) به عنوان کارفرما، کنسرسیوم مپنا-سابیربین‏الملل به عنوان پیمانکار و شرکت پتروانرژی شهر به عنوان نماینده بانک شهر منعقد گردیده بود. در سال ۱۳۹۹ به دلیل عملکرد خوب شرکت سرمایه گذاری شهرآتیه در پروژه‏های خطوط ۶ و ۷ متروی تهران، تمامی مسئولیت‏های شرکت پتروانرژی شهر در قرارداد یاد شده به معاونت حمل و نقل ریلی وقت به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری شهرآتیه واگذار گردید.