بازوی اجرایی بانک شهر!

گالری برج شاهنامه (ساختمان مرکزی بانک شهر)