مرکز تجاری متروی امام خمینی، شهر خودرو و بنکداری مواد غذایی در تهران

یکی از فعالیت های شهرآتیه در حوزه عمران و توسعه شهری ساخت ابنیه خدمات شهری می باشد. پروژه هایی نظیر مرکز تجاری متروی امام خمینی، شهر خودرو و بنکداری مواد غذایی در تهران، نمونه هایی از این پروژه ها هستند.
جدول زیر تعدادی از پروژه های شهر آتیه در حوزه ابنیه خدمات شهری را نشان می دهد.
ردیف موضوع پروژه (قرارداد) دسته بندی پروژه زیر دسته بندی
۱ شهرخودرو عمران و توسعه شهری ابنیه خدمات شهری
۲ پروژه پارکینگ مکتبی عمران و توسعه شهری ابنیه خدمات شهری
۳ بنکداری مواد غذایی شهر تهران عمران و توسعه شهری ابنیه خدمات شهری