جمعه ۳۱ شهريور ۱۳۹۶
مترو خط 6
 تقاطع غیر هم سطح همبستگی قزوین