سه شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۷
مترو خط 6
 تقاطع غیر هم سطح همبستگی قزوین