سه شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۷
مترو خط 6
 تقاطع غیر همسطح سرداران قزوین