دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶
مترو خط 6
 تقاطع غیر همسطح سرداران قزوین