دوشنبه ۴ تير ۱۳۹۷
مترو خط 6
 تقاطع غیر همسطح سرداران قزوین