شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶
مترو خط 6
 برج شاهنامه (ساختمان مرکزی بانک شهر)