چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸
مترو خط 6
 برج شاهنامه (ساختمان مرکزی بانک شهر)