جمعه ۳۱ شهريور ۱۳۹۶
مترو خط 6
 پروژه میدان بزرگ آذربایجان تبریز