دوشنبه ۳ مهر ۱۳۹۶
مترو خط 6
 پروژه پل 6 استقلال اصفهان