شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶
مترو خط 6
 پروژه ساختمان چندمنظوره قدوسی شیراز