شنبه ۲۹ تير ۱۳۹۸
مترو خط 6
 تقاطع غیر همسطح سرداران قزوین