جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷
مترو خط 6
 برج شاهنامه (ساختمان مرکزی بانک شهر)