جمعه ۳۰ فروردين ۱۳۹۸
مترو خط 6
 برج شاهنامه (ساختمان مرکزی بانک شهر)