سه شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۷
مترو خط 6
 پروژه ساختمان چندمنظوره قدوسی شیراز