پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷
مترو خط 6
 پروژه تقاطع غیرهمسطح بسیج تبریز