دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸
مترو خط 6
 تقاطع غیر همسطح سرداران قزوین