دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸
مترو خط 6
 مرکز تجاری متروی امام خمینی تهران