پنجشنبه ۲ آبان ۱۳۹۸
مترو خط 6
 تقاطع غیر هم سطح مطهری قزوین (فاز 1 و 2)