سه شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۸
مترو خط 6
 پروژه میدان بزرگ آذربایجان تبریز