دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷
مترو خط 6
 مرکز تجاری متروی امام خمینی تهران