شنبه ۳۰ شهريور ۱۳۹۸
مترو خط 6
 پروژه ساختمان چندمنظوره قدوسی شیراز