چهارشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۸
مترو خط 6
 پروژه پارکینگ مکتبی شیراز