سه شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۷
مترو خط 6
 تقاطع غیر همسطح سرداران قزوین