چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷
مترو خط 6
 هیات مدیره
رديف نام و نام خانوادگي سمت سازماني
1 آقای سید محمد کریمی مدیر عامل و نائب رئیس هیات مدیره
2 آقای حجت الله ملا صالحی رئیس هیات مدیره
3 آقای بهروز رضائی عضو موظف هیات مدیره
4 آقای قاسم قانعی عضو هیات مدیره
5 آقای مظفر سلیمانی عضو هیات مدیره