دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷
مترو خط 6
 شعبه سرپرستی بانک شهر بلوار سجاد مشهد