چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷
مترو خط 6
 شعبه بانک شهر منطقه 5 تهران