چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷
مترو خط 6
 پروژه پارکینگ مکتبی شیراز