چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸
مترو خط 6
 زیرگذر فرح آباد ساری